košík je prázdný

Základní informace pro subjekty údajů

Obchodní společnost Winestore s.r.o., IČO: 274 36 209,
se sídlem Dobronická 504, Kunratice, 148 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 112436
(dále jen „naše společnost“ nebo „my“)

jakožto provozovatel internetového obchodu na webové stránce umístěné na URL adrese www.winestore.cz

uchovává a zpracovává osobní údaje svých zákazníků v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely splnění objednávky, tedy pro realizaci kupní smlouvy se zákazníkem, prověření důvěryhodnosti a platební morálky zákazníků, vymáhání práv z kupní smlouvy, pro účely správy uživatelského účtu, provozování informačního systému internetového obchodu a pro účely našich marketingových aktivit, zejména zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících s naším zbožím a službami.
Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa doručení, adresa fakturační, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa. Osobní údaje jsou uchovávány pouze pro dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu zpracování a zákazník může kdykoliv využít svého práva na výmaz osobních údajů z naší databáze.

Zákazníci jsou povinni své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu nás informovat o změně ve svých osobních údajích.

Při zpracování dat postupujeme tak, aby data byla chráněna a našim zákazníkům nebyla způsobena žádná újma. Veškeré osobní údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána pouze elektronicky na serveru, který je naším vlastnictvím, je umístěn v prostorách naší společnosti a je zabezpečen heslem. Pokud nějaké osobní údaje obdržíme v listinné podobě, jsou neprodleně převedeny do elektronické podoby a listina je skartována.

Osobní údaje, které nám zákazníci při nákupu poskytnou, jsou důvěrné, a nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma případů, kdy je to nezbytné, např. při doručování objednaného zboží. Pokud jsou osobní údaje poskytovány v nezbytných případech dalším zpracovatelům, správce prohlašuje, že má se všemi zpracovateli podepsanou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Jako naši zákazníci mají následující práva:

 1. právo vznést námitku proti zpracování a právo na výmaz osobních údajů
  Pokud si přejete, abychom odstranili Vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese Winestore s.r.o., Dobronická č. ev. 504, 148 00 Praha 4 nebo na emailové adrese info@winestore.cz. Na Vaši žádost budou osobní údaje z naší databáze vymazány a naše společnost je nadále nebude zpracovávat, pokud pro to již neexistuje žádný zákonný důvod.
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům
  Pokud o to požádáte, sdělíme Vám, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, sdělíme Vám podrobnosti zpracování a umožníme Vám přístup k těmto údajům.
 3. právo na opravu osobních údajů
  Máte právo žádat, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které u Vás evidujeme, a právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 4. právo na přenositelnost údajů
  Za podmínek stanovených právním předpisem máte právo žádat o poskytnutí osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci údajů.
 5. právo odhlásit se ze zasílání newsletteru
  Každá emailová zpráva, kterou Vám zasíláme, obsahuje odkaz „zrušit zasílání newsletteru“. Po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude Vaše emailová adresa vyřazena z databáze pro zasílání newsletteru.

V Praze dne 14. 5. 2018